หลักฐานการประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วจ. 2.1.1 (1) เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

วจ. 2.1.2 (1) คำสั่งตั้งคลินิกวิจัย

วจ. 2.1.2 (2) Uninet

วจ. 2.1.2 (3) หน้า Google Drive

วจ. 2.1.2 (4) อีเมลสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

วจ. 2.1.2 (6) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เล่ม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วจ. 2.1.2 (6) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เล่ม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วจ. 2.1.3 (1) งบประมาณงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

วจ. 2.1.3 (2) สรุปรายชื่องานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจำแนกตามคณะ สาขาวิชา หลักสูตร

วจ. 2.1.3 (2) สรุปรายชื่องานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจำแนกตามคณะ สาขาวิชา หลักสูตร

วจ. 2.1.4 (1) งบประมาณงานสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย

วจ. 2.1.5 (2) เอกสารยกย่องคนดีศรีราชพฤกษ์ ด้านการวิจัย

วจ. 2.1.5 (2) เอกสารยกย่องคนดีศรีราชพฤกษ์ ด้านการวิจัย

วจ. 2.1.6 (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา

วจ. 2.1.6 (2) ประกาศการคุ้มครองลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย

วจ. 2.1.6 (2) ระบบการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

วจ.2.3 (1) ผลงานเผยแพร่ของ ผศ.วลัยนุช สกุลนุ้ย P.286-290_ปีการศึกษา 2561

วจ.2.3 (2) ผศ.วลัยนุช สกุลนุ้ย และ ผศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม

วจ.2.3 (3) ผลงานเผยแพร่ของว่าที่ร้อยตรี วัฒนชัย ภุมรินทร์ P.388-393_ปีการศึกษา 2561

วจ.2.3 (4) ผลงานเผยแพร่ของ อ.นิมิตร หงษ์ยิ้ม

วจ.2.3 (5) ผลงานเผยแพร่ของ อ.ชัยนรินทร์ ฤกษ์ทิพย์ศรี

วจ.2.3 (6) ผลงานเผยแพร่ของ ดร.วิภาวรรณ พิสิฐเวช

วจ.2.3 (7) ผลงานเผยแพร่ของ อ.ณิชชา ปะณะรักษ์

วจ.2.3 (8) รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา และ ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร

วจ.2.3 (9) บทความเผยแพร่ของ อ.ปริศนา ตั้งมุทาสวัสดิ์ P.221-229

วจ.2.3 (10) บทความเผยแพร่ของ ผศ.นิตย์ระดี วงษ์สวัสดิ์ P.472-484

วจ.2.3 (12) ผลงานเผยแพร่ของ Yuqi Huang และ รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา_p.599-615

วจ.2.3 (13) บทความเผยแพร่ของ Yan Yan รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา และ ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ P.223-236

วจ.2.3 (13) ผลงานเผยแพร่ของ Yanqin Hu และ รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา_p.629-643

วจ.2.3 (14) บทความเผยแพร่ของ Zhicheng Jin รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา และ ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ P.237-251

วจ.2.3 (15) ตำราที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของ อ.ทิพย์พิรุณ พุมดวง

วจ.2.3 (16) ตำราที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของ ดร.วิภาวรรณ พิสิฐเวช

วจ.2.3 (17) ตำราที่ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการของ ผศ.จิดาภา ธัญญรัตนวานิช

วจ.2.3 (18) บทความเผยแพร่ของ ผศ.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง P.301-311

วจ.2.3 (19) บทความเผยแพร่ของ ผศ.ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี P.429-439

วจ.2.3 (20) ผลงานเผยแพร่ของ วิภาวี ขาวถิ่น และ รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์

วจ.2.3 (21) ผลงานเผยแพร่ของ ผศ.จิดาภา ธัญญรัตนวานิช

วจ.2.3 (22) ผลงานเผยแพร่ของ อ.วัชรินทร์ เกิดทรัพย์

วจ.2.3 (23) ผลงานเผยแพร่ของ อ.ราตรีญา ขาวกลิบ

วจ.2.3 (24) บทความเผยแพร่ของ อ.วันทิกา หิรัญเทศ P.320-331

วจ.2.3 (25) บทความเผยแพร่ของ อ.พลสิทธิ์ ศรีศิริ และ วรพล เติมดำรงพล P.280-288

วจ.2.3 (26) บทความเผยแพร่ของ อ.สมรศรี คำตรง P.312-319

วจ.2.3 (27) บทความเผยแพร่ของ ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช และคณะ P.361-367

วจ.2.3 (28) ผลงานเผยแพร่ของ อ.วีรพร รอดทัศนา P.485-496

วจ.2.3 (29) ตำราที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของ อ.หทัยกาญจน์ นุ่นเดช

วจ.2.3 (30) ผลงานเผยแพร่ของ อ.ณัตพร ไชยเสนา

วจ.2.3 (31) ผลงานเผยแพร่ของ อ.อุทุมพร อยู่สุข

วจ.2.3 (32) ผลงานเผยแพร่ของ อ.สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์

วจ.2.3 (33) ผลงานเผยแพร่ของ ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ

วจ.2.3 (34) บทความเผยแพร่ของ ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ P.102-114

วจ.2.3 (35) ผลงานเผยแพร่ของ ดร.ยุทธนาท บุณยะชัย

วจ.2.3 (36) บทความเผยแพร่ของ จินตาณัฏฐ์ พรอ่วมอิน และ ผศ.ดร.กรัณย์พัฒนย์ อิ่มประเสริฐ

วจ.2.3 (37) บทความเผยแพร่ของ Mengmeng Chen รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต และ ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ P.784-796

วจ.2.3 (38) บทความเผยแพร่ของ Wu Yuxiang รศ.ศศนันท์ และ ผศ.ดร.ฉัตยาพร_P.616-628

วจ.2.3 (39) บทความเผยแพร่ของ Yan Yan รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา และ ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ

P.223-236 วจ.2.3 (40) บทความเผยแพร่ของ Zhicheng Jin รศ.ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา และ ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ P.237-251 วจ.2.3 (41) บทความเผยแพร่ของ Minglin Xia และ ผศ.ดร.ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์ P.78-89

วจ.2.3 (42) บทความเผยแพร่ของ LuYuan Liang และ ผศ.ดร.ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์ P.90-101

วจ.2.3 (43) บทความเผยแพร่ของ Yuxuan Tian รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต และ ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ P.115-125

วจ.2.3 (44) บทความเผยแพร่ของ Shuang Zhai รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต และ ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ P.55-66

วจ.2.3 (45) บทความเผยแพร่ของ Qiao Li รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต และ ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ P.126-137

วจ.2.3 (46) บทความเผยแพร่ของ Yang และ รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต และ ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ P.385-399

วจ.2.3 (47) บทความเผยแพร่ของ อิสสระ วรรณลาบุตร และ ผศ.ดร.ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์

วจ.2.3 (48) บทความเผยแพร่ของ ผศ.ดร.ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์

วจ.2.3 (49) บทความเผยแพร่ของ ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม

วจ.2.3 (50) ตำราที่ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ทวิชชัย อุรัจฉัท

วจ.2.3 (51) ตำราที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของ อ.โสภาพรรณ ไชยพัฒน์

วจ.2.3 (52) บทความเผยแพร่ของ Lu Mengxue และ ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม P.252-265

วจ.2.3 (53) บทความเผยแพร่ของ Liang Yongsheng และ ดร.ประภัสสร กิตติมโน P.146-155

วจ.2.3 (54) บทความเผยแพร่ของ Shiang Li และ ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม P.138-145

วจ.2.3 (55) บทความเผยแพร่ของ ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม และ อ.ภัทรี ตั้งจีรวงษ์ P.67-77

วจ.2.3 (56) บทความเผยแพร่ของ ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม และ ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา P.41-54

วจ.2.3 (57) บทความเผยแพร่ของ อ.สกลพร พิบูลย์วงศ์ P.108-117

วจ.2.3 (58) บทความเผยแพร่ของ อ.ปฐมาภรณ์ คำชื่น P.192-201

วจ.2.3 (59) บทความเผยแพร่ของ ผศ.ทิฆัมพร สุวรณประทีป P.369-375

วจ.2.3 (60) บทความเผยแพร่ของ ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม และ อ.รุ่งระวี มังสิงห์

วจ.2.3 (61) บทความเผยแพร่ของ ณิชารีย์ มาฟู และ ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม P.316-325

วจ.2.3 (62) บทความเผยแพร่ของ วชิรา ฉัตรเบ็ญญรงศ์ และ ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม P.33-44

วจ.2.3 (63) ผลงานเผยแพร่ของ ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข … และ ผศ.ไพสรณ์ สูงสมบัติ P.428-432

วจ.2.3 (64) ผลงานเผยแพร่ของ ผศ.ไพสรณ์ สูงสมบัติ P.925-932

วจ.2.3 (65) ผลงานเผยแพร่ของ ธนัตฐพนธ์ สกุลทองโชคชัย และ ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม P.564-571

วจ.2.3 (66) บทความเผยแพร่ของ อ.ประกิต บุญมี และคณะ

วจ.2.3 (67) ผลงานเผยแพร่ของ ผศ.สุวัตถิ์ ไกรสกุล และ ผศ.จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน

วจ.2.3 (68) บทความเผยแพร่ของ อ.กันทลัส ทองบุญมา

วจ.2.3 (69) บทความเผยแพร่ของ ผศ.นันธิการ์ จิตรีงาม

วจ.2.3 (70) บทความเผยแพร่ของ อ.สิทธา อุปนิกขิต P.128-136

วจ.2.3 (71) ผลงานเผยแพร่ของ รศ.ดร.สุมาลี บุญมา

วจ.2.3 (72) ผลงานเผยแพร่ของ ผศ.พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ

วจ.2.3 (74) ผลงานเผยแพร่ของ ผศ.ดร.เสกสรรค์ มานวิโรจน์

วจ.2.3 (73) บทความเผยแพร่ของ ผศ.นนทรี สัจจาธรรม

วจ.2.3 (75) ผลงานเผยแพร่ของ ผศ.นนทรี สัจจาธรรม P.267-279

วจ.2.3 (76) บทความเผยแพร่ของ ผศ.ดร.เสกสรรค์ มานวิโรจน์ และ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล

วจ.2.3 (77) ผลงานเผยแพร่ของ อ.ศุภมิตร คูศรีสุวรรณ P.334-341

วจ.2.3 (78) ผลงานเผยแพร่ของ อ.สุภัทรา สุวรรณหงษ์ P.367-375

วจ.2.3 (79) ผลงานเผยแพร่ของ อ.พิชญาวี คณะผล P.303-312 วจ.2.3

(80) ผลงานเผยแพร่ของ อ.ณรงค์ ล่ำดี วจ.2.3

(81) ผลงานเผยแพร่ของ ผศ.สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์ และ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มรพ.

วจ.2.3 (82) ผลงานเผยแพร่ของ ผศ.สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์ และ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

วจ.2.3 (83) ตำราที่ผ่านการขอตำแหน่งทางวิชาการของ ผศ.อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก

วจ.2.3 (84) บทความเผยแพร่ของ ผศ.อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก P.228-238

วจ.2.3 (85) บทความเผยแพร่ของ ผศ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล P.59-67

วจ.2.3 (86) บทความเผยแพร่ของ อ.กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล P.363-372

วจ.2.3 (87) บทความเผยแพร่ของ อ.สุชาดา สุดจิตร

วจ.2.3 (88) บทความเผยแพร่ของ ผศ.ดร.ณัฐกันต์ สุขชื่น P.183-193 วจ.2.3

(89) ผลงานเผยแพร่ของ ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ

วจ.2.3 (90) ผลงานเผยแพร่ของ ณัฐวัชร์ เกิดศิริ และ ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ

วจ.2.3 (91) ผลงานเผยแพร่ของ ร.ต.อ.ธงชัย สังผอม และ ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ

วจ.2.3 (92) ผลงานเผยแพร่ของ ปรมัทร์ ขันแก้วและ ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ

วจ.2.3 (93) บทความเผยแพร่ของ กาญจนสุดา เพ็งภู่ และ ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ

วจ.2.3 (94) บทความเผยแพร่ของ บัณฑิต เหมือนมี และ ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ วจ.2.3

(95) บทความเผยแพร่ของ มนัสนันท์ ด้วงเงิน และ ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ P.519-531

วจ.2.3 (96) บทความเผยแพร่ของ ริษาวรัทย์ นพไตรสิน และ ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ P.251-261

วจ.2.3 (97) ผลงานเผยแพร่ของ ภรทิพย์ ขำภักดิ์ และ รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์

วจ.2.3 (98) บทความเผยแพร่ของ พิไลวรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และ รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์

วจ.2.3 (99) ผลงานเผยแพร่ของ ธวัชชัย มีอาษา และ รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์ p.624-638

วจ.2.3 (101) บทความเผยแพร่ของ นิศากร ยวงเงิน และ รศ.ดร.โกวิทย์ กังสนันท์ P.519-532

วจ.2.3 (102) ผลงานเผยแพร่ของ ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์

วจ.2.3 (103) ผลงานเผยแพร่ของ วัชระ กรรณิการ์ และ ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์

วจ.2.3 (104) บทความเผยแพร่ของ ธนกร พวงกุหลาบ และ ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ P.291-300

วจ.2.3 (105) บทความเผยแพร่ของ สร้อยสลา พลอยทับทิม และ ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ P.396-409

วจ.2.3 (106) บทความเผยแพร่ของ ผศ.ดร.วิชิต บุญสนอง P.1224-1238

วจ.2.3 (107) ผลงานเผยแพร่ของ รศ.ดร.โกสุม สายใจ วจ.2.3 (108) บทความเผยแพร่ของ รศ.ดร.โกสุม สายใจ

วจ.2.3 (109) บทความเผยแพร่ของ รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา และ ดร.ดรุณี ปัจรัตนากร

วจ.2.3 (110) บทความเผยแพร่ของ สาวิตรี สิทธิชัยกานต์ และ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ P.72-81

วจ.2.3 (111) บทความเผยแพร่ของ ธิดารัตน์ แสงเผือก และ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ P.269-279

วจ.2.3 (112) บทความเผยแพร่ของ ละเบียง ชุยกระเดื่อง และ ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง P.280-292

วจ.2.3 (113) บทความเผยแพร่ของ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ P.125-139

วจ.2.3 (114) บทความเผยแพร่ของ สุพัตรา แก้วชิณ และ รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา P.285-293

วจ.2.3 (115) บทความเผยแพร่ของ พิมพ์ลดา ปัญญามี และ รศ.ดร.โกสุม สายใจ P.470-480

วจ.2.3 (116) บทความเผยแพร่ของ วีนัส จอมเกาะ และ รศ.ดร. สมถวิล วิจิตรวรรณา P.433-442

วจ.2.3 (117) บทความเผยแพร่ของ ภัทรกุล สมปาง และ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ P.143-156

วจ.2.3 (118) บทความเผยแพร่ของ ว่าที่ร้อยตรีภูเบศวร์ วุฒิกมลชัย และ รศ.ดร.โกสุม สายใจ P.481-492

วจ.2.3 (119) บทความเผยแพร่ของ พิมพ์อนงค์ เจียวปลื้มจิตร และ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ P.451-462

วจ.2.3 (120) ผลงานเผยแพร่ของ รศ.ดร.วิรัช วรรณรัตน์

วจ.2.3 (121) ผลงานเผยแพร่ของ ดร.ชมแข พงษ์เจริญ