สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (เอกสารหลักฐานประจำปีการศึกษา 2561)

เอกสาร/หลักฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

………………………………………………………….

วสธ.สธ.1.1 (1) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

วสธ.สธ.1.1 (2) เล่มหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

สธ. 2.1(1) แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต

สธ. 2.1 (2) การอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

สธ. 2.2 (2) การอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

วสธ.สธ. 3.1(1) กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และกิจกรรมแรกพบ ปีการศึกษา 2561

วสธ.สธ.3.1(4) แบบสัมภาษณ์นิสิตใหม่

วสธ.สธ.3.2 (2) การตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้น

วสธ.สธ.3.2 (2) มคอ.3 การจัดการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

วสธ.สธ.3.2(3) บันทึกการให้คำปรึกษาของนิสิต 1

วสธ.สธ.3.2(3) บันทึกการให้คำปรึกษาของนิสิต 2

วสธ.สธ.3.2(3) บันทึกการให้คำปรึกษาของนิสิต 3

วสธ.สธ..3.2 (4) โครงการฝึกปฏิบัติงาน ปีที่ 4

วสธ.สธ. 3.3(1) ยอดลงทะเบียน 55

สธ.สธ. 3.3(1) ยอดลงทะเบียน 56

วสธ.สธ. 3.3(1) ยอดลงทะเบียน 57

วสธ.สธ. 3.3(1) ยอดลงทะเบียน 58

วสธ.สธ. 3.3(1) ยอดลงทะเบียน 59

วสธ.สธ. 3.3(1) ยอดลงทะเบียน 60

วสธ.สธ. 3.3(1) ยอดลงทะเบียน 61

วสธ.สธ.3.3(2) จำนวนนิสิตที่ผ่านการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา

วสธ.สธ. 4.1(3) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

วสธ.สธ.4.1(4) ข้อมูลการอบรมสัมมนาภายในและภายนอก

วสธ.สธ. 4.2(3) บทความเรื่องการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นนทบุรี

วสธ.สธ. 4.2(4) บทความเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่ปฏิบัติงานประจำ รพ.สต.

วสธ.สธ.4.2(5) บทความเรื่องการบูรณาการมาตรฐานคุณภาพกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย APO-S

วสธ.สธ. 4.2(6) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการฝากครรภ์และพฤติกรรมการดูแลตนเอง

วสธ.สธ.5.2(2) รายงานการประชุมสาขา ครั้งที่ 1-2561

วสธ.สธ.5.2(3) กำหนดการส่ง มคอ. (รายงานการประชุมคณะ ครั้งที่ 1-61)

วสธ.สธ.5.3(1) คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบไล่ภายนอก 2561

วสธ.สธ.5.3(2) รายงานการประชุมกรรมการสอบไล่ภายนอก ครั้งที่ 1-2561

วสธ.สธ.5.3(3)รายงานการประชุมกรรมการสอบไล่ภายนอก ครั้งที่ 2-2561

วสธ.สธ.5.3(4) รายงานการประชุมกรรมการสอบไล่ภายนอก ครั้งที่ 3-2561

วสธ.สธ.5.3(5) รายงานการประชุมกรรมการสอบไล่ภายนอก ครั้งที่ 4-2561

วสธ.สธ.5.4(5) มคอ.2 สาธารณสุขชุมชน

วสธ.สธ.5.4(6)มคอ.3 การจัดการดูแลสุขภาพชุมชน 611025

วสธ.สธ.5.4(7) มคอ.5 การจัดการดูแลสุขภาพชุมชน