หลักฐานประกันคุณภาพ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 61

4.1 รายงานการประชุมการจัดการความรู้-KM (ท่องเที่ยว)

มคอ 3 วิชา151-024 สัมมนาท่องเที่ยว 2-61

มคอ 3 วิชาจิตวิทยาการบริการ (2_61)

มคอ. 3 English Conversation 2-61

มคอ.3 ธุรกิจการบิน (2_61)

มคอ.3 วิชา151-014 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-61

มคอ.3 วิชา151-015 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2-2561

มคอ.3 วิชา151-018 การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-61

มคอ.3 วิชา151-022 งานมัคคุเทศก์ 2-2561

มคอ.3 วิชา152-020 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 2-2561

มคอ.3 วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 151013 (2_61)

มคอ.4 152-028 สหกิจศึกษา 2-2561

2.1(1) แบบสอบถามบัณฑิตพึงประสงค์ (สำหรับส่งปี 61) ท่องเที่ยว

1.1(2) หนังสือรับทราบปรับปรุงหลักสูตร 2559

1.1(1) 4.1(2) 4.3(1) คำสั่งอ.ผู้รับผิดชอบปี61 ครั้งที่ 4 (update 06-08-62)

1.1 (2) หลักสูตรบธ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปรับย่อย 14 มิย 61

6.1(4) นำเสนอแผนปฏบัติการ 2562 ท่องเที่ยว (แก้ไข 12-02-62)

6.1 (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 (3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

5.4(5) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจนิสิตชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561

5.3(4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบไล่ภายนอก 2561

5.2(6) รายงานการวิจัย อ.วันทิกา หิรัญเทศ

5.2 (7) ผลประเมินความพึงพอใจ บ้านดินมอญ

5.1(6) 5.2(5) วิจัยนิสิตวัดศรีเรืองบุญ 61

4.3(2) สรุปประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร 61

4.3(2) แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร 61

4.2(7) แบบตอบรับนำเสนอบทความ ปี 2561 อ.วีรพร

4.2(3) แบบตอบรับนำเสนอบทความ ปี 2561 อ.วันทิกา

4.2 เผยแพร่ผลงานวิชาการ 61

4.1(7) คำสั่งแต่งตั้ง ผศ.วัชรินทร์

4.1(6) การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจาก สกอ.

4.1(4) 5.4(4) บันทึกการอบรมภายใน-นอก ปี 2561 อ.สมรศรี

4.1(4) 5.4(4) บันทึกการอบรมภายใน-นอก ปี 2561 อ.วีรพร

4.1(4) 5.4(4) บันทึกการอบรมภายใน-นอก ปี 2561 อ.วันทิกา

4.1(4) 5.4(4) บันทึกการอบรมภายใน-นอก ปี 2561 อ.พลสิทธิ์

4.1(4) 5.4(4) บันทึกการอบรมภายใน-นอก ปี 2561 ดร.กุณฑิญา

4.1(3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว+ภูเก็ต_แผนการวิจัยและแผนเเพร่ ปีการศึกษา 2561

3.3(3) ผลประเมินพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษา 61

3.3(1) การคงอยู่+จบ ท่องเที่ยว นน+ภูเก็ต ปี 61

3.3 (2)แบบสอบถามความพึงพอใจนิสิต 2561 3.2(4) โครงการเชิญวิทยากร 61

3.2(4) โครงการ บริษัททัวร์จำลอง 61

3.2(4) โครงการ เตรียมความพร้อมบัตรไกด์ 61

3.2(4) กิจกรรมที่ 3 อิสาน 61

3.2(4) กิจกรรมที่ 2 เหนือ 61

3.2(4) 5.2(4) โครงการบริการวิชาการ 61

3.2(4) 5.1(4) กิจกรรมที่ 1 นครปฐม 61

3.2(3) บันทึกที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 อ.วีรพร

3.2(3) บันทึกที่ปรึกษา ปี 2561 อ.สมรศรี คำตรง

3.2(3) บันทึกที่ปรึกษา ปี 2561 อ.พลสิทธิ์

3.2(3) บันทึกที่ปรึกษา 1-61 ดร.กุณฑิญา

3.1(5) โครงการเตรียมความพร้อมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปี 61

3.1(4) ผลสอบก่อน-หลังเตรียมความพร้อม 2561

3.1(3) หลักสูตรเตรียมความพร้อม.สาขาท่องเที่ยว 2561

3.1(2) แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ภาคเรียน 2-2561

3.1(2) แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ภาคเรียน 1-2561

3.1 (2) แบบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-2561

2.2(1) แบบฟอร์มภาวะการมีงานทำ

2.1(2) ผลคะแนนแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 61

มคอ 3 วิชา151-002 จิตวิทยาการบริการ 1-61

มคอ. 3 English Conversation 1-61

มคอ.3 การบิน 1-61 มคอ.3 การวางแผนและการนำเที่ยว 1-61

มคอ.3 วิชา151-006 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 1-2561

มคอ.3 วิชา151-008 การวิจัยทางการท่องเที่ยว 1-61

มคอ.3 วิชา151-017 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1-2561

มคอ.3 วิชา151-020 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1-2561

มคอ.3 วิชา151-021 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 1-2561

มคอ.3 วิชา151-023 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1-2561

มคอ.3 วิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 152025

มคอ.3 วิชางานมัคคุเทศก์ 151022

มคอ.3 วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 151013

มคอ.3 วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 151011

มคอ.3-151019 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

มคอ.3-152029 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 1

มคอ.3-152038-ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

มคอ.4 วิชา 152-054 การฝึกปฏิบัติงาน 3-2561

มคอ.6 วิชา 152-054 การฝึกปฏิบัติงาน 3-2561

มคอ.5 การบิน 1-61

มคอ.5 การวางแผนและการนำเที่ยว 1-61

มคอ.5 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 1-61

มคอ.5 งานมัคคุเทศก์ 1-61

มคอ.5 จิตวิทยาการบริการ 1-61

มคอ.5 วิจัยท่องเที่ยว-เนื้อหา 1-61

มคอ.5 วิชา 151-006 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 1-2561

มคอ.5 วิชา 151-017 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1-2561

มคอ.5 วิชา 151-020 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1-2561

มคอ.5 วิชา 151-021 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1-2561

มคอ.5 วิชา 151-023 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1-2561

มคอ.5 วิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 1_61

มคอ.5 สนทนาภาษาอังกฤษ 1-61

มคอ.5 หลักการนำเที่ยว 1-61

มคอ.5 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1-61

มคอ.6 วิชา 152-028 สหกิจศึกษา 1-2561

มคอ.5 วิจัยท่องเที่ยว 2-61

มคอ.5 วิชา 151-012 จิตวิทยาบริการ 2_61

มคอ.5 วิชา 151-013 ธุรกิจการบิน 2_61

มคอ.5 วิชา 151-013 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2_61

มคอ.5 วิชา 151-014 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-2561

มคอ.5 วิชา 151-015 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2-2561

มคอ.5 วิชา 151-022 งานมัคคุเทศก์ 2-2561

มคอ.5 วิชา 152-020 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 2-2561

มคอ.5 สนทนาภาษาอังกฤษ 2-61

มคอ.5 สัมมนา 2-61

มคอ.5-151019-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว-2-61

มคอ.5-152030-ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 2-2-61

มคอ.5-152039-ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว-2-61

มคอ.5-152042-การจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม-2-61

มคอ.6 วิชา 152-028 สหกิจศึกษา 2-2561