สาขาวิชาการตลาด

เอกสารหลักฐาน ปีการศึกษา 2561

—————————————–

บธ.กต1.1 (1) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

บธ.กต.1.12-เล่มหลักสูตร-มคอ.2-ปรับปรุงปี-พ.ศ.2558

บธ.กต.1.1 (3) หนังสือตอบรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรจาก สกอ.

บธ.กต.1.1 (4) รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ 3/2561

บธ.กต.1.1 (6) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.1(1) กำหนดการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.1(2) รายงานการประชุมครั้งที่ 1-2561

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.1(3) เอกสารบรรยายอบรม ทฤษฎีทางการตลาดเบื้องต้น

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.1(3) เอกสารบรรยายอบรมเตรียมความพร้อม การตลาดออนไลน์

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.1(4) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.1(4) แบบสัมภาษณ์นิสิตใหม่

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.1(5) ตารางกำหนดการอบรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.2(1) รายงานการประชุมครั้งที่ 2-2561

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.2(2) มคอ.3 วิชา 131010 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.2(3) บันทึกการให้คำปรึกษาของนิสิต

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.2(4) โครงการศึกษาดูงาน บริษัทไทยเอเชีย แปซิฟิค บริเวอรี่ จำกัด

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.2(5)-1โครงการศึกษาสัมมนา Marketing 4

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.2(5)-2 โครงการศึกษาสัมมนา Start Up กับกลยุทธ์การตลาด 4.0

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.3(1) รายงานการประชุมสาขาครั้งที่ 10-2561

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.3(2) แบบสำรวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.3(3) ผลการสำรวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.3(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 

 

 

บธ.กต.5.1(1) รายงานประชุมสาขาวิชการตลาด ปีการศึกษา 2561

บธ.กต.5.1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการสอบไล่ภายนอก

บธ.กต.5.1(3) มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

บธ.กต.5.1(4) มคอ.3 และ มคอ.4

บธ.กต.5.2(1) รายงานประชุมสาขาวิชการตลาด ปีการศึกษา 2561

บธ.กต.5.2(2) มคอ.3 ที่บูรณาการกับการวิจัย

บธ.กต.5.2(3) มคอ.3 ที่บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม

บธ.กต.5.2(4) มคอ.3 ที่บูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย

บธ.กต.5.2(5) โครการ 61-01-020-00-1132 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

บธ.กต.5.2(6) โครการ 61-01-019-00-1132 โครงการจิตอาสาฯ

บธ.กต.5.2(7) โครงการ 61-05-003-00-1132 โครงการทำนุฯ

บธ.กต.5.3(1) มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

บธ.กต.5.3(2) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 2561

บธ.กต.5.3(3) รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการเรียนการสอน มคอ.5 ปี 61

บธ.กต.5.3(4) รายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตปีการศึกษา 2561

บธ.กต.5.3(5) รายงานประชุมสาขาวิชการตลาด ปีการศึกษา 2561

บธ.กต.5.4(1) รายงานประชุมสาขาวิชการตลาด ปีการศึกษา 2561

บธ.กต.5.4(2) มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

บธ.กต.5.4(3) มคอ.3 และ มคอ.4

บธ.กต.5.4(4) มคอ.5 และ มคอ.6

บธ.กต.5.4(5) มคอ.7 รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561

บธ.กต.5.4(6) รายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ปีการศึกษา 2561

บธ.กต.5.4(7) รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2561

บธ.กต.5.4(8) รายงานความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ปี 61

บธ.กต.5.4(9) รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ ปี 61

 

 

 

 

 

 

เอกสารหลักฐาน ปีการศึกษา 2560

————————————-

 

บธ.กต.1.1(2) เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ปรับปรุงปี พ.ศ.2558

บธ.กต.1.1(1) รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร การตลาด

บธ.กต.1.1(2) เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ปรับปรุงปี พ.ศ.2558

บธ.กต.2.1(1) แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต

บธ.กต.2.1(2) การอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560

บธ.กต.2.2(1) แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

บธ.กต.2.2(2) การอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560

บธ.กต.3.1(1) กำหนดการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ การตลาด

บธ.กต.3.1(2) รายงานการประชุม สาขาการตลาด ปีการศึกษา 2560

บธ.กต.3.1(3) เอกสารฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ทฤษฎีทางการตลาดเบื้องต้น

บธ.กต.3.1(4) แบบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ และแบบบันทึกการสัมภาษณ์ การตลาด

บธ.กต.3.1(5) ตารางกำหนดการอบรมตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

บธ.กต.3.2(1) รายงานการประชุม สาขาการตลาด ปีการศึกษา 2560

บธ.กต.3.2(2)-1 มคอ. 3 – 131-010 เทคโนสารสนเทศทางการตลาด

บธ.กต.3.2(2)-2 มคอ. 3 – 131-011 วิจัยการตลาด

บธ.กต.3.2(2)-3 มคอ. 3 – 131-012 สัมมนากลุทธ์การตลาด

บธ.กต.3.2(3) ตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และบันทึกการให้คำปรึกษาของนิสิต

บธ.กต.3.2(4) แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต่อระบบในการให้คำปรึกษา

บธ.กต.3.2(5) โครงการศึกษาดูงาน บริษัทอิชิตัน กรีนแฟคทอรี่ ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล

บธ.กต.3.2(6) เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เรื่องสื่อดิจิตอลในยุค 4.0 หัวข้อ Digital Marketing

บธ.กต.3.3(3) แบบสำรวจความพึงพอใจ และผลการจัดข้อร้องเรียนของนิสิต

บธ.กต.3.3(4) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต

บธ.กต.4.3(2) แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ ประจำหลักสูตร ปี 2560 สาขาตลาด

บธ.กต.5.1 (1)

บธ.กต.5.1 (2)

บธ.กต.5.1 (3) pdf

บธ.กต.5.1 (4) pdf

บธ.กต.5.1 (5)

บธ.กต.5.2 (1) pdf

บธ.กต.5.2 (2)

บธ.กต.5.2 (3)

บธ.กต.5.2 (4)

บธ.กต.5.2 (5)

บธ.กต.5.2 (6)

บธ.กต.5.2 (7)

บธ.กต.5.3 (1)

บธ.กต.5.3 (2)

บธ.กต.5.3 (3)

บธ.กต.5.3 (4)

บธ.กต.5.3 (5)

หลักฐาน 5.3

บธ.กต.5.4 (1)

บธ.กต.5.4 (2)

บธ.กต.5.4 (3)

บธ.กต.5.4 (4)

บธ.กต.5.4 (5)

บธ.กต.5.4 (6)

บธ.กต.5.4 (7)

บธ.กต.5.4 (8)

บธ.กต.5.4 (9)

บธ.กต.5.4 (1)

บธ.กต.5.4 (2)

บธ.กต.5.4 (3)

บธ.กต.5.4 (4)

บธ.กต.5.4 (5)

บธ.กต.5.4 (6)

บธ.กต.5.4 (7)

บธ.กต.5.4 (8)

บธ.กต.5.4 (9)

2. SAR สาขาวิชาการตลาด ปี 60 (หลังประเมิน)

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.1(1) กำหนดการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.1(2) รายงานการประชุมครั้งที่ 1-2561

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.1(3) เอกสารบรรยายอบรม ทฤษฎีทางการตลาดเบื้องต้น

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.1(3) เอกสารบรรยายอบรมเตรียมความพร้อม การตลาดออนไลน์

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.1(4) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.1(4) แบบสัมภาษณ์นิสิตใหม่

เอกสารหมายเลข บธ.กต.3.1(5) ตารางกำหนดการอบรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา