สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

 

เอกสารหลักฐาน ปีการศึกษา 2561

—————————————

 

บธ.ลจ.3.1(1) รายงานการประชุมการรับนิสิตใหม่ (2561)

บธ.ลจ.3.1(2) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ (2561)

บธ.ลจ.3.1(3) รายงานการประชุมผลการประเมินกระบวนการรับนิสิตใหม่ (2561)

บธ.ลจ.3.1(4) แผนการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม (2561)

บธ.ลจ.3.2(1) รายงานการประชุมการกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา (2561)

บธ.ลจ.3.2(2) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (2561)

บธ.ลจ.3.2(3) โครงการศึกษาดูงานบุญถาวร (2561)

บธ.ลจ.3.2(4) โครงการเชิญวิทยากร BLOCKCHAIN (2561)

บธ.ลจ.3.2(5) โครงการเชิญวิทยากรมาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์สู่สากลด้านคลังสินค้า (2561)

บธ.ลจ.3.2(6) โครงการอบรมเตรียมสหกิจ

บธ.ลจ.3.2(7) มคอ.3 รายวิชา 161-014 (2561)

บธ.ลจ.3.2(8) มคอ.3 รายวิชา 161-013 (2561)

บธ.ลจ.3.2(9) รายงานการประชุมผลการประเมินกระบวนการอาจารย์ที่ปรึกษา (2561)

บธ.ลจ.3.3 (1) อัตราการคงอยู่นิสิต (2561)

บธ.ลจ.3.3 (2) จำนวนนิสิตสำเร็จการศึกษา (2561)

บธ.ลจ.3.3 (3) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ (2561)

 

 

เอกสารหลักฐาน ปีการศึกษา 2560

—————————————–

บธ.ลจ.1.1 (1) คำสั่งการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ปี60 คำสั่งที่ มรพ.0342561

บธ.ลจ.1.1 (2) เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับปรับปรุง

บธ.ลจ.1.1 (3) หนังสือตอบรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร จาก สกอ.

บธ.ลจ.1.1 (4) หนังสือ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ 6032561

บธ.ลจ.2.1(1)และ บธ.ลจ.5.4(9)

บธ.ลจ.2.2(1)

บธ.ลจ.3.1(1) รายงานการประชุมการรับนิสิตใหม่ และการวางแผนการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่

บธ.ลจ.3.1(2) โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนว บริษัท อักษรโลจิสติกส์ จำกัด

บธ.ลจ.3.1(3) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่

บธ.ลจ.3.1(4) รายงานการประชุมผลการประเมินกระบวนการรับนิสิตใหม่ฯ

บธ.ลจ.3.2(1) รายงานการประชุมการกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา และการวางแผนการพัฒนาศักยภาพนิสิต

บธ.ลจ.3.2(2) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

บธ.ลจ.3.2(3) โครงการศึกษาดูงานภายนอก Thai Cargo-Thai Airways ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

บธ.ลจ.3.2(4) โครงการศึกษาดูงานภายนอก บริษัทไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด

บธ.ลจ.3.2(5) โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้ โลจิสติกส์ 4.0 ระดับสากล (รหัสโครงการ 60-01-030-01-1135)

บธ.ลจ.3.2(6) โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์

บธ.ลจ.3.2(7) โครงการอบรมเตรียมสหกิจ

บธ.ลจ.3.2(8) มคอ.3 รายวิชา 161-014 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น

บธ.ลจ.3.2(9) มคอ.3 รายวิชา 161-012 การขนส่งและการกระจายสินค้า

บธ.ลจ.3.2(10) มคอ.3 รายวิชา 161-013 การคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

บธ.ลจ.3.2(11) รายงานการประชุมผลการประเมินกระบวนการอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

บธ.ลจ.3.3 (1) อัตราการคงอยู่นิสิต ปีการศึกษา 2558 – 2560

บธ.ลจ.3.3 (2) จำนวนนิสิตที่ผ่านการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา

บธ.ลจ.3.3 (3) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต

บธ.ลจ.4.1(1) แผนพัฒนาคณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บธ.ลจ.4.1(2) รายงานการประชุมสาขา ครั้งที่ 1-2560 27-6-60

บธ.ลจ.4.1(3,4) อบรมภายในและภายนอก

บธ.ลจ.4.1(5) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง 60

บธ.ลจ.4.2(3) ผลงานเผยแพร่ อ.ภคพร ผงทอง (P.62-70)

บธ.ลจ.4.2(4) ผลงานเผยแพร่ อ.ดุษดี มุกดา (P.352)

บธ.ลจ.4.2(6) ผลงานเผยแพร่ อ.ดุษดี มุกดา (P.273)

บธ.ลจ.4.2(7) ผลงานเผยแพร่ อ.อุทุมพร อยู่สุข (P.514-521)

บธ.ลจ.4.2(8) อ.ภคพร ผงทอง (วารสาร มรพ.)

บธ.ลจ.4.3(3) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ปี 60

บธ.ลจ.4.3(4)-1 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปี 59

บธ.ลจ.4.3(4)-2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปี 60

บธ.ลจ.5.1(1) คู่มือการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บธ.ลจ.5.1(2) รายงานการประชุมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บธ.ลจ.5.1(3) มคอ.3 รายวิชาการขนส่งและการกระจายสินค้า ฯ

บธ.ลจ.5.1(4) รายงานการประชุมการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับเป้าหมายฯ

บธ.ลจ.5.2(1) คู่มือการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บธ.ลจ.5.2(2) รายงานการประชุมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บธ.ลจ.5.2(3) บันทึกการอบรมสัมมนาภายนอก ประจำปีการศึกษา 2560

บธ.ลจ.5.2(4) มคอ.3 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

บธ.ลจ.5.2(5) มคอ.3 รายวิชา การขนส่งและการกระจายสินค้า

บธ.ลจ.5.2(6) มคอ.3 รายวิชา การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ

บธ.ลจ.5.2(7) มคอ.3 รายวิชา ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม

บธ.ลจ.5.3(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบไล่ภายนอก ประจำปีการศึกษา 2560

บธ.ลจ.5.3(2) รายงานการประชุมพิจารณาข้อสอบ

บธ.ลจ.5.3(3) แบบทดสอบย่อยเกี่ยวกับรายวิชาการวางแผนโลจิสติกส์

บธ.ลจ.5.3(4) รายงานการประชุมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

บธ.ลจ.5.4(1)

บธ.ลจ.5.4(2)

บธ.ลจ.5.4(3)-1 มคอ 3 (2-60) 161-010 สัมมนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บธ.ลจ.5.4(3)-2 มคอ 3-2-60-162-011 สิทธิประโยชน์ในการนำเข้าส่งออก

บธ.ลจ.5.4(3)-3 มคอ.3 (1-60)100-021 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 14-

บธ.ลจ.5.4(4)-1 มคอ 5 (2-2560) 100-021 ซัพพลายเชน 2-2560

บธ.ลจ.5.4(4)-2 มคอ 5 (2-2560) 162-003 ความปลอดภัยในการขนส่งและสิ่งแวดล้อม

บธ.ลจ.5.4(4)-3 มคอ 5 (2-2560) 100-0021 โลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับธุ

บธ.ลจ.5.4(5)

บธ.ลจ.5.4(6)

บธ.ลจ.5.4(7)

บธ.ลจ.5.4(8)

บธ.ลจ.5.4(9)

บธ.ลจ.6.1 (1) รายงานการประชุมการวางแผนห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์

บธ.ลจ.6.1 (2) แบบสำรวจความต้องการห้องปฏิบัติการของนิสิต

บธ.ลจ.6.1 (3) แผนดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์

5. SAR สาขาวิชาโลจิสติกส์ ปี 60 (หลังประเมิน)